Rijzert Logo Mobiel
Rijzert Logo Rijzert Logo Mobiel

Hoe werken wij?

De Rijzert is een interculturele school waar alle leerlingen welkom zijn. Het is een kleine school, waardoor het onderwijs voor de leerlingen overzichtelijk is. Wij willen graag dat we samen alles kunnen bespreken. Een goed contact met ouders/verzorgers is belangrijk. Daarom houden we huisbezoeken en ouderavonden en praten we samen over de ontwikkeling van de leerling. We bieden zoveel mogelijk maatwerk afgestemd op de talenten en persoonlijke kwaliteiten van de leerling. Ons doel is dat elke leerling kan presteren in eigen tempo en naar eigen kunnen.

Mentor

Elke leerling heeft een mentor. De mentor van de persoonlijke ontwikkelingsfase (leerjaar 1) gaat eenmaal per jaar op huisbezoek. De mentor van deze fase gaat, als de organisatie dat toestaat, met de leerlingen mee naar stage voorbereidende fase (leerjaar 2). De mentor houdt in het leerlingvolgsysteem de vorderingen van de individuele leerling bij. Ook verzamelt de mentor de gegevens van de vakdocenten.

Leerteams

Elke fase heeft een eigen leerteam met een fasecoördinator. Ieder leerteam heeft één docent die schoolcoach is. De schoolcoach is het eerste aanspreekpunt bij zorgen rondom een leerling. Het zorgteam wordt op de hoogte gesteld van besproken hulpvragen per individuele leerling en wordt betrokken wanneer nodig.

Persoonlijk plan

Iedere leerling werkt met een persoonlijk plan (MijnPlan) met individuele doelen. De leerling bedenkt deze doelen zelf, met hulp van de mentor. De leerling en de mentor evalueren MijnPlan tijdens de begeleidingsuren en stellen het plan eventueel bij.

De leerling is er zelf verantwoordelijk voor of zijn doelen tijdens de les aandacht krijgen. De doelen staan centraal tijdens de halfjaarlijkse presentaties van de leerling. Ouders zijn hierbij aanwezig en worden zo op de hoogte gehouden.

Ontwikkelingsperspectief

Voor iedere leerling is er een Ontwikkelingsperspectief (OPP). Hierin wordt het uitstroomperspectief van de leerling beschreven. Een keer per jaar evalueren wordt dit plan geëvalueerd en stellen we het bij als dat nodig is.

In het OPP van de leerling staan:

  • de capaciteiten
  • de bevorderende en belemmerende factoren
  • de verwachte uitstroomprognose (ouders en school)
  • de ondersteuningsbehoefte
  • de ondersteuningshandelingen.

Kennismakingsgesprek

Aan het begin van het schooljaar hebben de ouders van de persoonlijke ontwikkelingsfase (leerjaar 1) een kennismakingsgesprek met de mentor. Ook vindt er een gesprek plaats in de thuissituatie van de leerling.

Multidisciplinair Overleg

De leervorderingen, toekomstverwachtingen en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling bespreken we twee keer per jaar. Dit gebeurt in het MDO (Multidisciplinair Overleg). Hierin zitten de ondersteuningscoördinator, de orthopedagoog, docenten en de mentor van de leerling.

Intern zorgteam (ZIT)

Docenten kunnen leerlingen aanmelden bij het zorgteam. Dit gebeurt wanneer een docent extra ondersteuning nodig heeft over bijvoorbeeld sociaal- emotioneel functioneren, onderwijskundige zaken, groepsfunctioneren.

In het intern zorgteam (ZIT) zitten de ondersteuningscoördinator, de schoolmaatschappelijk deskundige en de schoolorthopedagoog. Als er zorgen zijn over een leerling dan kan er een netwerkoverleg plaatsvinden. Naast de interne zorgfunctionarissen, de ouders en de leerling, sluit er dan iemand van het Centrum voor Jeugd en Gezin aan. Bijvoorbeeld een jeugdarts van de GGD, een leerplichtconsulent of een schoolcontactpersoon van politie.

Wij brengen ouders/verzorgers op de hoogte als hun zoon/dochter besproken zal worden en we vertellen wat er besproken is. We behandelen alle informatie vertrouwelijk.

Vertrouwenspersonen

We hebben twee vertrouwenspersonen binnen de school. Bij een vertrouwenspersoon kan de leerling terecht met problemen en minder leuke dingen die gebeuren met vrienden of familie, op school, thuis, buiten, op stage of het werk. Samen gaan ze op zoek naar een oplossing.

Dossiervorming

De dossiers met de persoonlijke gegevens van de leerlingen zijn alleen toegankelijk voor derden na toestemming van de ouders/verzorgers. De ouders/verzorgers kunnen na een schriftelijk verzoek inzage krijgen in het dossier.

© 2024 rijzert.nl | Alle rechten voorbehouden | Privacyverklaring